Informacja o przetwarzaniu danych osobowych 

 

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej RODO, Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119), informujemy że:

 

 1. Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie (UEK) z siedzibą w Krakowie, ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków (dalej: „administrator”).

 2. Dane kontaktowe do inspektora ochrony danych: iod@uek.krakow.pl 

 3. Pani / Pana dane osobowe podane w formularzu zgłoszeniowym będą przetwarzane w celach związanych z działalnością organizacji studenckich zrzeszających studentów UEK, jak również w celu prawidłowego kontaktowania się z Panią / Panem i przekazywania niezbędnych informacji.

 4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w związku z art. 111 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce – umożliwienie studentom zrzeszania się w uczelnianych organizacjach studenckich i przeznaczanie środków na realizację ich działań oraz art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – Pana / Pani dane osobowe będą przetwarzane w związku z uzasadnionym interesem realizowanym przez administratora.

 5. Pani / Pana dane osobowe mogą być udostępnione odpowiednim odbiorcom, w szczególności określonym podmiotom zewnętrznym świadczącym dla administratora usługi na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych. Podmioty te zostaną zobowiązane do zachowania poufności przetwarzanych danych. Dane osobowe mogą być również ujawnione instytucjom uprawnionym do kontroli działalności administratora, a także podmiotom uprawnionym do dostępu do danych na podstawie przepisów prawa. 

 6. Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do zrealizowania celów, w których zostały zebrane, określonych w pkt 3, a następnie zostaną zarchiwizowane na okres przewidziany przepisami prawa.

 7. Przysługuje Pani / Panu prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania – w przypadkach i na zasadach określonych w przepisach RODO. Przysługuje Pani / Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 8. Przysługuje Pani / Panu także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, z przyczyn związanych z Pani / Pana szczególną sytuacją – zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO.

 9. Podanie przez Panią / Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do zrealizowania celów, o których mowa w pkt 3. W razie niepodania danych nie będzie możliwe Pani / Pana członkostwo w uczelnianych organizacjach studenckich, jak również prawidłowe kontaktowanie się z Panią / Panem i przekazywanie niezbędnych informacji w sprawach związanych z działalnością uczelnianych organizacji studenckich. 

 10. Pani / Pana dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji lub profilowaniu.

 11. Pani / Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.

 

Potwierdzenie