Regulamin

Regulamin
Rady Kół Naukowych
Akademii Ekonomicznej w Krakowie

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1.

Rada Kół Naukowych, zwana w tekście niniejszego Regulaminu również „Radą”, działa na podstawie Ustawy o Szkolnictwie Wyższym z dnia 12 września 1990 roku, (Dz.U. Nr 65 poz. 385, z późn. zm.), Statutu Akademii Ekonomicznej w Krakowie, zwanej dalej „Uczelnią”, a także w oparciu o postanowienia zawarte w niniejszym Regulaminie.

§ 2.

 1. Pełna nazwa Rady brzmi: Rada Kół Naukowych Akademii Ekonomicznej w Krakowie
 2. Rada Posługuje się również skrótem: „RKN”.

§ 3

 1. Rada jest uczelnianą Radą studencką.
 2. Rada nie posiada osobowości prawnej.

§ 4.

 1. Siedzibą Rady jest Kraków
 2. Rada działa w Akademii Ekonomicznej w Krakowie, z siedzibą w Krakowie przy ulicy Rakowickiej 27.

§ 5.

Rada posługuje się pieczęcią podłużną o treści: Rada Kół Naukowych, Akademia Ekonomiczna w Krakowie ul. Rakowicka 27, tel. 293 56 42, fax 293 50 80

§ 6.

 1. Rada może używać znaku graficznego wyróżniającego ją spośród innych Rady, zwane dalej Logo.
 2. Logo stanowi własność Rady i podlega ochronie.
 3. Wzór Logo określony jest w załączniku nr 1 do Statutu.

§ 7.

Czas działania Rady jest nieokreślony.

Rozdział II
Cele Rady i ich realizacja

§ 8.

Rada realizuje następujące cele:

 1. Reprezentowanie kół naukowych Akademii Ekonomicznej w Krakowie przed Władzami Uczelni,
 2. Koordynowanie działalności kół naukowych Akademii Ekonomicznej w Krakowie,
 3. Pomoc kołom naukowym w działalności projektowej,
 4. Rozwijanie i kształtowanie życia naukowego wśród studentów,
 5. Organizowanie spotkań naukowych, dyskusji, seminariów, warsztatów, praktyk, konferencji naukowych, w tym konferencji wyjazdowych,
 6. Prowadzenie w ramach i pod kierownictwem Uczelni prac naukowo-badawczych,
 7. Promowanie Uczelni,
 8. Rozszerzanie i pogłębianie ogólnej wiedzy i umiejętności studentów,
 9. Rozwijanie kontaktów z kołami naukowymi z innych uczelni oraz organizacjami pozauczelnianymi mającymi podobny profil naukowy,
 10. Rozwijanie międzynarodowych kontaktów i współpracy naukowej,
 11. Pomoc w organizowaniu dostępu do literatury przedmiotowej i innych środków pomocnych w studiowaniu,
 12. Integrowanie środowiska studenckiego.

§ 9.

Cele o których mowa w § 8, są realizowane poprzez:

 1. Samodzielne oraz we współpracy z innymi instytucjami organizowanie posiedzeń naukowych i dyskusyjnych, seminariów, warsztatów, praktyk, odczytów, wykładów, wystaw, konkursów i ankiet, zjazdów oraz konferencji naukowych i dydaktycznych itp.,
 2. Wyjazdy na krajowe i zagraniczne seminaria, konferencje, spotkania z organizacjami o podobnym profilu działania,
 3. Organizowanie co najmniej raz w roku Uroczystej Sesji Kół Naukowych Akademii Ekonomicznej w Krakowie,
 4. Organizowanie i udział w obozach naukowych,
 5. Działalność wydawniczą,
 6. Tworzenie i utrzymywanie księgozbioru,
 7. Prowadzenie serwisu informacyjnego w postaci witryny internetowej,
 8. Współpracę z krajowymi i zagranicznymi instytucjami i towarzystwami naukowymi, uczestnictwo w krajowym i międzynarodowym ruchu naukowym,
 9. prezentowanie osiągnięć kół naukowych Akademii Ekonomicznej w Krakowie,
 10. Tworzenie grup projektowych do wykonywania określonych zadań,
 11. Rozwijanie współpracy z instytucjami oświatowymi i podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą,
 12. Inne formy działalności społecznej, zgodne z założeniami tego Statutu.

§ 10.

Realizując postawione cele Rada opiera się na społecznej pracy swoich członków, a w szczególnych wypadkach korzysta z pomocy innych osób lub organizacji.

Rozdział III
Członkowie Rady

§ 11.

Członkowie Rady dzielą się na:

 1. członków zwyczajnych, zwanych dalej również członkami,
 2. członków honorowych.

§ 12.

Członkami zwyczajnymi Rady stają się automatycznie studenci pełniący funkcje Prezesów (Przewodniczących) poszczególnych kół naukowych działających na Akademii Ekonomicznej w Krakowie na podstawie odrębnych statutów oraz osoby wybrane do pełnienia funkcji w Zarządzie Rady.

§ 13.

 1. Członek zwyczajny posiada czynne i bierne prawo wyborcze do władz Rady.
 2. Członek zwyczajny ma prawo:
  1. uczestniczenia w pracach i programach prowadzonych przez Radę oraz we wszystkich przedsięwzięciach Rady zgodnie z obowiązującymi zasadami,
  2. zgłaszania wniosków i zapytań do włądz Rady we wszystkich sprawach dotyczących Rady oraz poszczególnych kół naukowych Akademii Ekonomicznej w Krakowie,
  3. zgłaszania wszelkich projektów dotyczących pracy Rady,
  4. do korzystania z wszelkich pomocy naukowych oraz urządzeń będących własnością Rady lub będących pod jej opieką,
  5. do reprezentowania Rady na konferencjach i odczytach w kraju i za granicą.
 1. Członek zwyczajny Rady jest obowiązany:
  1. brać czynny udział w pracach Rady, w tym w Walnym Zgromadzeniu Członków Rady,
  2. przestrzegać postanowień niniejszego Regulaminu i innych uchwał władz Rady,
  3. dbać o dobre imię Rady oraz popularyzować jej działalność.

§ 14.

 1. Członkiem honorowym może zostać osoba szczególnie zasłużona dla Rady.
 2. Tytuł członka honorowego nadaje Zarząd Rady.
 3. Tytuł członka honorowego nadawany jest dożywotnio.
 4. Członek honorowy ma prawo uczestniczenia w pracach Rady oraz ma prawo przysłuchiwania się obradom Walnego Zgromadzenia Członków, jednakże bez możliwości głosowania.
 5. Członek honorowy jest zapraszany na Uroczystą Sesję Rady Kół Naukowych Akademii
  Ekonomicznej w Krakowie.

§ 15.

Utrata członkostwa następuje w przypadku:

 1. utraty pełnionej funkcji Prezesa (Przewodniczącego) danego koła naukowego Akademii Ekonomicznej w Krakowie,
 2. ukończenia studiów
 3. utraty praw studenckich bez uzyskania dyplomu,
 4. w wyniku znacznego naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu.

Rozdział IV
Władze Rady

§ 16.

Władzami Rady są:

 1. Walne Zgromadzenie Członków,
 2. Zarząd Rady.

§ 17.

 1. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Rady.
 2. W skład Walnego Zgromadzenia Członków wchodzą wszyscy członkowie Rady.

§ 18.

 1. Walne Zgromadzenie Członków jest zwoływane przez Zarząd Rady, z inicjatywy własnej lub na wniosek co najmniej 5 członków, jednak nie rzadziej niż raz w roku akademickim.
 2. W przypadku złożenia przez członków Rady wniosku, o którym mowa w ust. 1 Zarząd Rady ma obowiązek podjąć decyzję o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Członków w terminie do 7 dni od złożenia wniosku.
 3. Miejsce i data zwołania Walnego Zgromadzenia Członków zostają podane do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Rady lub na stronie internetowej Rady.
 4. Na Walnym Zgromadzeniu Członków Zarząd ma obowiązek stawić się w składzie minimum trzech członków.
 5. Walne Zgromadzenie Członków podejmuje decyzje na posiedzeniach plenarnych w formie uchwał, o ile Regulamin nie stanowi inaczej. Dla ważności podejmowanych uchwał wymagana jest zwykła większość głosów, w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków uprawnionych do głosowania, a więc członków zwyczajnych.
 6. W posiedzeniach plenarnych winni uczestniczyć wszyscy członkowie zwyczajni Koła.
 7. W posiedzeniach plenarnych mogą również uczestniczyć zaproszeni goście (bez prawa głosu), a w szczególności członkowie honorowi.
 8. Inicjatywa uchwałodawcza przysługuje:
  1. Prezesowi Zarządu Rady,
  2. Wiceprezesowi ds. finansów Rady,
  3. grupie 5 członków zwyczajnych.
 9. Podczas głosowania każdemu członkowi Rady przysługuje jeden głos.

§ 19.

Do obowiązków i kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków należy:

 1. wybór Prezesa Zarządu,
 2. odwołanie Prezesa Zarządu (większością 2/3 głosów wszystkich uprawnionych do głosowania),
 3. uchwalenie Regulaminu Rady,
 4. podejmowanie decyzji w sprawie zmian Regulaminu,
 5. rozpatrywanie skarg członków Rady na działalność członków Zarządu Rady,
 6. podejmowanie decyzji odnośnie kierunków działalności Rady.

§ 20.

 1. Prezes Rady jest wybierany przez Walne Zgromadzenie Członków na okres 1 roku.
 2. Członkowie Zarządu Rady są powoływani i odwoływani przez Prezesa Zarządu.

§ 21.

 1. Wybory Prezesa Zarządu Rady odbywają się co rok, najpóźniej na miesiąc przed upływem kadencji poprzedniego Prezesa Zarządu.
  1. O stanowisko Prezesa Zarządu może ubiegać się każdy członek zwyczajny Rady oraz każdy
  2. członek zwyczajny działającego koła naukowego na Akademii Ekonomicznej w Krakowie,
  3. który przedstawi poprzedniemu Prezesowi listę pięciu osób, które poprą jego kandydaturę.
 2. Głosowanie jest tajne, każdy członek zwyczajny Rady oddaje jeden głos na swego kandydata.
 3. Aktualny Zarząd powołuje Komisję Wyborczą, której zadaniem jest:
  1. nadzór nad prawidłowym przebiegiem głosowania,
  2. zliczenie oddanych głosów,
  3. ogłoszenie wyniku głosowania.

§ 22.

W skład Zarządu Rady wchodzą:

 1. Prezes,
 2. Wiceprezes ds. Finansów,
 3. Sekretarz.

§ 23.

Skład Zarządu Rady może być w razie konieczności powiększony decyzją Prezesa Zarządu.

§ 24.

Mandat członka Zarządu wygasa z chwilą:

 1. złożenia pisemnego oświadczenia o rezygnacji,
 2. upływu kadencji,
 3. utraty członkostwa,
 4. odwołania przez Prezesa Zarządu

§ 25.

Do kompetencji i obowiązków Zarządu Rady należy:

 1. podejmowanie wiążących decyzji dotyczących działalności Rady,
 2. reprezentowanie Rady w kontaktach zewnętrznych,
 3. ustalanie planu pracy i czuwanie nad jego wykonaniem,
 4. sporządzanie rocznego sprawozdania z działalności Rady oraz innych kół naukowych Akademii Ekonomicznej w Krakowie,
 5. sporządzanie rocznego harmonogramu i preliminarza działalności Rady oraz innych kół naukowych Akademii Ekonomicznej w Krakowie,
 6. ocena działalności rocznej poszczególnych kół naukowych Akademii Ekonomicznej w Krakowie na podstawie oddzielnej uchwały Zarządu (załącznik 2),
 7. zwoływanie Walnych Zgromadzeń Członków,
 8. rozstrzyganie sporów w sprawach, których nie reguluje Regulamin,
 9. administrowanie majątkiem Rady
 10. przyznawanie środków na działalność kół naukowych Akademii Ekonomicznej w Krakowie na podstawie rocznej oceny dokonanej na podstawie oddzielnej uchwały Zarządu (załącznik 2),
 11. kierowanie bieżącą działalnością Rady,
 12. prowadzenie rejestru członków Rady.
 13. prowadzenie rejestru kół naukowych Akademii Ekonomicznej w Krakowie.

§ 26.

Do obowiązków i kompetencji Prezesa należy:

 1. odpowiedzialne kierowanie pracami Rady,
 2. reprezentowanie Rady na zewnątrz, w tym w kontaktach z władzami Uczelni,
 3. występowanie w imieniu Rady we wszystkich oficjalnych okolicznościach,
 4. prowadzenie Walnego Zgromadzenia Członków,
 5. dbanie o rozwój Rady i jej członków,
 6. kierowanie i koordynowanie pracy Rady oraz współpracy z innymi organizacjami,
 7. podejmowanie czynności pozostających w kompetencji Zarządu Rady w sprawach nie cierpiących zwłoki, (czynności te wymagają zatwierdzenia na najbliższym posiedzeniu Zarządu Rady),
 8. zwoływanie zebrania Zarządu Rady,
 9. dbanie o rzetelny i solidny wizerunek Rady,
 10. czuwanie nad przestrzeganiem przez członków Rady przepisów zawartych w jej Regulaminie,
 11. opiniowanie do władz Uczelni wniosków o powołanie do istnienia nowego koła naukowego.

§ 27.

Do obowiązków i kompetencji Wiceprezesa ds. Finansów należy:

 1. zastępowanie Prezesa podczas jego nieobecności,
 2. pomoc Prezesowi w spełnianiu jego obowiązków,
 3. dbanie o racjonalne wykorzystanie środków finansowych Rady,
 4. rzetelne prowadzenie spraw finansowych Rady, w tym gromadzenie pełnej dokumentacji dotyczącej wydatków Rady,
 5. sporządzanie sprawozdań finansowych z wszystkich przedsięwzięć, w które zaangażowane są środki finansowe Rady,
 6. sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych,
 7. sporządzanie kosztorysów projektów.

§ 28.

Do obowiązków i kompetencji Sekretarza Rady należy:

 1. sporządzanie sprawozdań z posiedzenia Walnego Zgromadzenia Członków oraz wszelkich oficjalnych spotkań organizowanych przez Radę,
 2. gromadzenie dokumentacji i sprawozdań Rady,
 3. sprawowanie właściwej opieki nad wszelką dokumentacją Rady,
 4. sprawowanie opieki nad pieczęcią oraz biurem,
 5. zapewnienie prawidłowego obiegu informacji pomiędzy członkami Rady,
 6. prowadzenie dokumentacji związanej z formalnym aspektem działalności Rady na Uczelni.

Rozdział V
Finanse

§ 29.

Środki finansowe mogą być użyte jedynie na cele, o których mowa w § 8.

§ 30.

Dla realizacji swoich celów regulaminowych Rada korzysta z następujących źródeł finansowania:

 1. środki finansowe otrzymane od Uczelni,
 2. sponsoring,
 3. granty,
 4. dobrowolne składki członkowskie,
 5. inne środki dopuszczone prawem.

§ 31.

 1. O podziale środków, o których mowa w § 30 ust. 1., decyduje Zarząd w formie uchwały.
 2. Środki dzielone są na następujące fundusze:
  1. Fundusz na działalność projektową kół naukowych,
  2. Fundusz wspierania działalności naukowej,
  3. Fundusz administracyjny,
  4. Fundusz rezerwowy,
 3. Środki dzielone są na poszczególne Fundusze przez Zarząd Rady zgodnie z przygotowanym harmonogramem i preliminarzem działalności Rady Kół Naukowych.
 4. Środki, o których mowa w ust.2. pkt. 1), przyznawane są kołom naukowym działającym na Akademii Ekonomicznej w Krakowie na podstawie oceny wydanej przez Zarząd Organizacji według obowiązującego Regulaminu oceny punktowej działalności kół naukowych, który stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.
 5. Środki, o których mowa w ust.2. pkt.2), przeznaczane są na:
  1. organizację Uroczystej Sesji Rady Kół Naukowych Akademii Ekonomicznej w Krakowie,
  2. wspieranie działalności naukowej poszczególnych kół działających na Akademii Ekonomicznej w Krakowie.
 6. Środki, o których mowa w ust.2. pkt.3), przeznaczane są na bieżące wydatki związane z prowadzeniem biur Rady oraz na inwestycje.
 7. Środki, o których mowa w ust.2. pkt.4), przeznaczane są na wspieranie działalności nowo powstałych oraz reaktywowanych kół naukowych działających na Akademii  Ekonomicznej w Krakowie oraz na wszystkie inne nieprzewidziane wydatki związane działalnością regulaminową Rady.

Rozdział VI
Postanowienia końcowe

§ 32.

Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem jego uchwalenia przez Walne Zgromadzenie Członków.

§ 33.

Zmiana Regulaminu następuje w drodze decyzji Walnego Zgromadzenia Członków podjętej większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

Załączniki