Pytania i odpowiedzi

Tutaj znajdziesz najczęstsze pytania i odpowiedzi z jakimi borykają się Zarządy Kół Naukowych. Jeśli nie znajdziesz tu odpowiedzi, skontaktuj się z Zarządem Rady Kół i powiedz z czym masz problem. Chętnie Ci pomożemy.

Jak rozliczyć fakturę?

Jeśli zdarzyło się tak, że posiadasz niezarejestrowaną fakturę. Pierwsze co trzeba zrobić, to ją zarejestrować – zrobisz to w Sekretariacie Uczelni. Następnie udajesz się do Kwestury, do działu Zamówień Publicznych.

Jak wydatkować środki?

Musicie mieć środki na swoim koncie, na odpowiedniej pozycji – możecie to zrobić udając się do Kwestury, do osoby zajmującej się Organizacjami Studenckimi. Jeśli już macie to załatwione, to idziecie do Sekretariatu Kanclerza. Tam również pracuje osoba, która zajmuje się Organizacjami Studenckimi, która wygeneruje wam wniosek.

Jak założyć Koło Naukowe?

Studenci i/lub doktoranci zainteresowani utworzeniem uczelnianej organizacji (koła naukowego), w liczbie nie mniej niż piętnastu, tworzą grupę członków założycieli i przedstawiają Prorektorowi pisemny wniosek o zarejestrowanie uczelnianej organizacji.

Wniosek powinien zawierać:

 1. Program działania,
 2. Imiona i nazwiska studentów — członków założycieli, ze wskazaniem wydziału/ów i roku studiów (studiów doktoranckich),
 3. Imię i nazwisko osoby/osób upoważnionych spośród członków założycieli do dokonywania czynności związanych z rejestracją uczelnianej organizacji,
 4. Wskazanie źródeł finansowania uczelnianej organizacji,
 5. Statut (regulamin),
 6. Opinię organów odpowiednio samorządu studenckiego i/lub samorządu doktorantów,

W przypadku koła naukowego wniosek zawierać powinien dodatkowo:

 1. Opinię kierownika jednostki, przy której koło ma działać, dotyczącą zgodności programu koła z programem działania jednostki, wraz ze wskazaniem opiekuna koła spośród nauczycieli akademickich tej jednostki,
 2. Opinię dziekana,
 3. Opinię Rady Kół Naukowych.

Statut powinien określać:

 1. Nazwę uczelnianej organizacji i jej siedzibę
 2. Cele i zadania uczelnianej organizacji
 3. Sposób realizacji celów, o których mowa w pkt.2
 4. Zasady członkostwa w uczelnianej organizacji (kto i na jakich zasadach może zostać członkiem organizacji, na jakich zasadach następuje odejście lub wykluczenie z organizacji, itp.)
 5. Władze uczelnianej organizacji, zakres ich kompetencji, sposób ich powołania, czas trwania kadencji
 6. Warunki i sposób rozwiązania uczelnianej organizacji
 7. Tryb uchwalania statutu i jego zmian
 8. Sposób finansowania uczelnianej organizacji
 9. Inne postanowienia wynikające ze specyfiki celów i zadań przyjętych przez uczelnianą organizację
 10. Wzór statutu uczelnianej organizacji stanowi Załącznik nr 2 do Zarządzenia Rektora nr R-0121-37/2007 w sprawie tworzenia, działania i likwidacji uczelnianych organizacji skupiających studentów, doktorantów i nauczycieli akademickich UEK w Krakowie oraz działania przy UEK w Krakowie stowarzyszeń skupiających studentów, doktorantów i nauczycieli akademickich.

Kiedy są posiedzenia Rady Kół Naukowych?

Spotykamy się co miesiąc, terminy ustalane są z tygodniowym wyprzedzeniem. Jeśli chcesz przyjść, skontaktuj się z nami.

Do kiedy złożyć aktualny stan członkowski oraz skład organu wykonawczego(zarządu)

Do 30 czerwca oraz do 31 grudnia. Dokumenty wygenerujecie przy użyciu serwisu: organizacje.uek.krakow.pl

Na podstawie: Zarządzenia Rektora nr R-0121-37/2007 w sprawie tworzenia, działania i likwidacji uczelnianych organizacji skupiających studentów, doktorantów i nauczycieli akademickich UEK w Krakowie oraz działania przy UEK w Krakowie stowarzyszeń skupiających studentów, doktorantów i nauczycieli akademickich.

Nie mamy gdzie spotkać się z kołem.

Rada Kół Naukowych udostępnia dwa pokoje w Pawilonie A -109 dla potrzeb kół naukowych. Koła mogą w nich: pracować, przeprowadzić spotkanie, odpocząć, rozmawiać, spotkać inne koła. Dodatkowo Rada udostępnia pokój, w którym koła mogą przechowywać rzeczy.

Dostęp do klucza do pokoju -109 A ma każdy Prezes Koła Naukowego, który jest zarejestrowany w serwisie organizacje.uek.krakow.pl i posiada zaktualizowana listę członków wraz z określonymi funkcjami.

Kluczyk jest na portierni w Pawilonie C (proście o kluczyk do Piekiełka).

Jak wypożyczyć sprzęt.

Na stanie Rady posiadamy dwa laptopy, z których możecie korzystać, po wcześniejszym telefonie i odebraniu od któregoś członka Zarządu.

Musimy wiedzieć, kto jest odpowiedzialny za sprzęt.